sv

040 561 4283

info@vogastyling.com

sv
Ta kontakt

Dataskyddsbeskrivning

 1. Registeransvarig

Voga Styling Öppet bolag
FO-nummer: 2749081-2
Adress: Stationsgatan 26 A 6, 65100 Vasa
Telefon: 0503492609
E-post: info@vogastyling.com

 1. Registrets kontaktperson

Robert Bamm
Telefon: 0503492609
E-post: info@vogastyling.com

 1. Registrets namn

Voga Stylings kund- och marknadsföringsregister

 1. Personuppgifternas användningsändamål och grund

Registeransvariga behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att upprätthålla kundrelationer och kundservice
 • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
 • För att upprätthålla och utveckla affärsverksamheten
 • För kommunikation och marknadsföring
 • För utförande av tjänster

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på kund- och avtalsförhållande, på vårt berättigade intresse eller medgivande som den registrerade gett.

 1. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper

Uppgifter om Registeransvariges kunder samt potentiella kunder kan sparas i registret.

Följande uppgifter om de registrerade kan behandlas i registret:

 • Personens namn och titel
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post)
 • Adressuppgifter
 • Information som rör betalningar
 • Annan information som den registrerade själv har angett för t.ex. kundservice
 1. Registrets normala informationskällor

Uppgifter samlas normalt in av den registrerade själv med dennes tillåtelse. Uppgifter samlas också in i samband med lämnande av kontaktbegäran eller i samband med annan ärendehantering eller från uppgifter som fåtts i samband med deltagande i händelser.
Uppgifter kan också uppdateras från Registeransvariges andra personregister, från samarbetspartners personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter.

 1. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Registeransvarige vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.
Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till den Registeransvarige.

 1. Överlåtelse och överföring av personuppgifter

Registeransvarige kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänsterna, indrivning, eventuella kundundersökningar och offertförfrågningar. Dina personuppgifter kan överlåtas till Registeransvariges underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning.

Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Registeransvarige fastställt. Registeransvarige förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.
Information överförs och överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområden.

Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag.

 1. Cookies

Registeransvariges webbsidor kan använda sig av cookies. Cookies är små textfiler som sparas på användarens dator eller i en annan dataterminal. Cookies skadar inte användarens dataterminal.

Användaren kan vid behov avaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Om funktionen avaktiveras kan detta leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet till vissa webbplatser blockeras helt.

 1. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade finns sparade i Registeransvariges personalregister. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag. Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.

Motsättnings- och begränsningsrätt

Den registrerade har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör den registrerade om den registrerade upplever att Registeransvarige har behandlat informationen lagstridigt eller att Registeransvarige inte har rätt att behandla uppgifter som berör den registrerade.

Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Elimineringsrätt

Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör den registrerade raderas ur Registeransvariges kund- och marknadsföringsregister. Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

Överföringsrätt

I den mån den registrerade själv har levererat uppgifter till Registeransvariges kund- och marknadsföringsregister och dessa uppgifter behandlas med den registrerades medgivande eller uppdrag som grund, har den registrerade rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Förbud mot direktmarknadsföring

Den registrerade har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Registeransvarige inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

Övriga rättigheter

Om uppgifter behandlas på basis av den registrerades medgivande, har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela detta till Registeransvarige enligt elfte punkten i denna dataskyddsbeskrivning.

 1. Kontakt

Den registrerade bör sända en undertecknad begäran som gäller den registrerades rättigheter per post till den adress som nämns i punkt ett ovan.

Registeransvarige kan be den registrerade att specificera sin begäran och att bestyrka sin identitet före begäran behandlas. Registeransvarige kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.

Registeransvarige svarar på begäran inom en (1) månad från att begäran har framställts.

 1. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Registrets uppgifter används varken till automatiskt beslutsfattande eller till profilering av de registrerade.

 1. Principer för skydd av registret

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Registeransvarige. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Registeransvariges tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

 1. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Registeransvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Registeransvarige rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen.

Ta kontakt
Varukorgsöversikt