fi

050 589 9750

info@vogastyling.com

fi
Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

Voga Styling Avoin yhtiö
y-tunnus: 2749081-2
Osoite: Asemakatu 26 A 6, 65100 Vaasa
Puhelin: 0503492609
Sähköposti: info@vogastyling.com

 1. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Robert Bamm
Puhelin: 0503492609
Sähköposti: info@vogastyling.com

 1. Rekisterin nimi

Voga Stylingin asiakas- ja markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Ylläpitääkseen asiakassuhteita ja -palvelua
 • Pitääkseen kiinni sopimuksellisista ja lakisääteisistä velvollisuuksista
 • Ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaa
 • Viestintään ja markkinointiin
 • Palveluiden tuottamiseen

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijassa asiakas- ja sopimussuhteisiin meille oikeutetulla edulla tai rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

 1. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterinpitäjän asiakkaiden sekä mahdollisten asiakkaiden tiedot voidaan säilyttää rekisterissä.

Rekisteröidyn seuraavia tietoja voidaan käsitellä rekisterissä:

 • Henkilön nimi ja titteli
 • Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti)
 • Osoitetiedot
 • Maksuja koskevat tiedot
 • Muu tieto, jonka rekisteröity on jakanut esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja kerätään myös yhteydenottopyyntöjen, muun asiakäsittelyn tai tapahtumien yhteydessä, johon rekisteröity on osallistunut. Tietoja päivitetään myös Rekisterinpitäjän toisista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneiden henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä lain sallimilla tavoilla.

 1. Henkilötietojen säilytys

Henkilötiedot tallennetaan vain niin kauan kuin on tarpeen toteuttaa tässä rekisterin kuvauksessa esitetyt käyttötarkoitukset, ottaen huomioon laissa säädetyt rajoitukset. Sovellettavan lain velvoitteiden vuoksi Rekisterinpitäjä voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainitun ajan.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin muodossa, jossa rekisteröity on antanut ne, ja ne päivitetään rekisteröidyn ilmoituksen mukaisesti.

 1. Henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujen ylläpitämiseksi, palauttamiseksi, asiakaskyselyihin ja tarjouspyyntöihin. Henkilötietosi voidaan siirtää Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin kuin ne osallistuvat rekisterin kuvauksessa esitettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Edellä mainitut kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi muuhun kuin tässä kuvauksessa mainittuihin tarkoituksiin ja Rekisterinpitäjän asettamiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä sitoutuu pitämään tietosi salaisina ja varmistamaan, että tietosuoja on riittävän korkea suojaamaan henkilökohtaisia ​​tietojasi.

Tietoja ei lähetetä eikä jätetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietosi voidaan siirtää toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten ja lain mukaisten ehtojen mukaisesti.

 1. Evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivut voivat käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu käyttäjän tietokoneeseen tai toiseen datapäätteeseen. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän datapäätettä.

Käyttäjä voi tarvittaessa poistaa evästeet selaimen asetuksista. Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä saattaa hidastaa joidenkin sivustojen toimintaa tai estää kokonaan pääsyn tiettyihin sivustoihin.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä pääsääntöisesti oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja Rekisterinpitäjä käsittelee. Tarkastusoikeus voidaan kieltää laissa kirjoitetuilla perusteilla. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja lainmukaisesti tai mikäli Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja.

Vastustamisoikeus ei tosin ole voimassa, mikäli rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut ja oikeudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus vaatia tietojen poistamista Rekisterinpitäjän asiakas- ja markkinointirekisteristä. Oikeus tietojen poistoon ei tosin ole voimassa, mikäli rekisterinpitäjä pysty osoittamaan, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut ja oikeudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelyä suoritetaan automaattisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot sähköisessä muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää rekisteröidyn tiedot suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavia tietosuojamääräyksiä.

Muut oikeudet

Jos rekisteröidyn tietoja käsitellään tämän suostumuksella, on tällä myös oikeus perua suostumus, mikä tehdään Rekisterinpitäjälle ilmoittamalla kohdan 11 mukaisesti.

 1. Yhteydenpito

Rekisteröidyn tulee lähettää allekirjoitettu pyyntö oikeuksistaan postitse kohdassa yksi nimettyyn osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyn tarkentamaan pyyntöään ja todistamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltää, että pyyntö on täytetty sovellettavassa laissa säädetyin perustein.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröidyn profilointiin.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on tärkeää Rekisterinpitäjälle. Tiedot tallennetaan sähköisiin järjestelmiin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla sopivilla teknisillä ratkaisuilla. Ainoastaan Rekisterinpitäjän palveluksessa olevat henkilöt ja muut määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseksi, pääsevät käsiksi rekisteriin. Kaikki ne, jotka käyttävät rekisterin tietoja, ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

 1. Rekisteriselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojaesitystä ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Rekisterinpitäjä suosittelee, että rekisteröity tutustuu säännöllisesti tietosuojakuvauksen sisältöön.

Ota yhteyttä
Ostoskorin yleiskatsaus